Trang Chủ Blog
6 frameworks css phổ biến hàng đầu năm 2019
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

[C#] Kiểm tra đường dẫn website có tồn tại hay không?

[C#] Kiểm tra đường dẫn website có tồn tại hay không?

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra File trên Website có tồn tại hay không trong lập trình C# winform.

[C#] Validate URL in Website 

VD: Các bạn đang viết một ứng dụng đọc file PDF trên website, và các bạn muốn kiểm tra xem File có tồn tại trên Server hay không.

Nếu tồn tại các bạn sẽ mở chương trình đọc file PDF, ngược lại thì mình xuất hiện thông báo lỗi cho ứng dụng

[C#] Kiểm tra đường dẫn website có tồn tại hay không?

Ở đây, các bạn có hai hàm để kiểm tra:

 1. Sử dụng HttpRequest gởi một HEAD đến đường dẫn website nếu (response.StatusCode == HttpStatusCode.OK) => đường dẫn tồn tại.

Source code C#:

private bool RemoteFileExists(string url)
{
  try
  {
    HttpWebRequest request = WebRequest.Create(url) as HttpWebRequest;    
    request.Method = "HEAD";    
    HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse;
    //Returns TRUE if the Status code == 200
    response.Close();
    return (response.StatusCode == HttpStatusCode.OK);
  }
  catch
  {    
    return false;
  }
}

Tuy nhiên, có một số trường hợp không phải lúc nào Status code Request cũng trả về là 200 là OK, ngoài 200 ra còn có khoảng code mà đường dẫn vẫn tồn tại.

Chính xác nhất là mã Status code trả về nằm trong khoảng sau: (statusCode >= 100 && statusCode < 400)

Nên mình khuyên các bạn có thể sử dụng hàm thứ hai dưới đây để sử dụng:

Source code Validate URL C#:

Set timeout default là 5 giây, các bạn có thể tùy chỉnh lại.

public bool UrlIsValid(string url)
{
  try
  {
    HttpWebRequest request = HttpWebRequest.Create(url) as HttpWebRequest;
    request.Timeout = 5000; 
    request.Method = "HEAD"; 

    using (HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse)
    {
      int statusCode = (int)response.StatusCode;
      if (statusCode >= 100 && statusCode < 400) 
      {
        return true;
      }
      else if (statusCode >= 500 && statusCode <= 510) 
      {        
        return false;
      }
    }
  }
  catch (WebException ex)
  {
    if (ex.Status == WebExceptionStatus.ProtocolError) //400 errors
    {
      return false;
    }
    
  }
  catch (Exception ex){
    
  }
  return false;
}
DCOneService là blog cá nhân cung cấp thông tin chia sẽ lập trình, cung cụ tools tự động, coupon giảm giá dành cho Tên miền, Hosting, VPS/Server.