Trang Chủ Blog
Lệnh SQL tìm các truy vấn được sử dụng lại
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

Lệnh SQL tìm các truy vấn được sử dụng lại

Lệnh SQL tìm các truy vấn được sử dụng lại

Lệnh SQL tìm các truy vấn được sử dụng lại 

SELECT [ecp].[refcounts]
, [ecp].[usecounts]
, [ecp].[objtype]
, DB_NAME([est].[dbid]) AS [db_name]
, [est].[objectid]
, [est].[text] as [query_ext]
, [eqp].[query_plan]
FROM sys.dm_exec_cached_plans ecp
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text ( ecp.plan_handle ) est
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan ( ecp.plan_handle ) eqp

 

DCOneService là blog cá nhân cung cấp thông tin chia sẽ lập trình, cung cụ tools tự động, coupon giảm giá dành cho Tên miền, Hosting, VPS/Server.