Trang Chủ Blog
Lệnh SQL tìm thấy 20 truy vấn hoạt động kém nhất
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

Lệnh SQL tìm thấy 20 truy vấn hoạt động kém nhất

Lệnh SQL tìm thấy 20 truy vấn hoạt động kém nhất

- Lệnh SQL tìm thấy 20 truy vấn hoạt động kém nhất

SELECT TOP 20
total_worker_time/execution_count AS Avg_CPU_Time
,Execution_count
,total_elapsed_time/execution_count as AVG_Run_Time
,total_elapsed_time
,(SELECT
SUBSTRING(text,statement_start_offset/2+1,statement_end_offset
) FROM sys.dm_exec_sql_text(sql_handle)
) AS Query_Text
FROM sys.dm_exec_query_stats
ORDER BY Avg_CPU_Time DESC

 

 

 

DCOneService là blog cá nhân cung cấp thông tin chia sẽ lập trình, cung cụ tools tự động, coupon giảm giá dành cho Tên miền, Hosting, VPS/Server.