Trang Chủ Blog
Xử lý lỗi SQL Server Take Offline Database Treo
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

Xử lý lỗi SQL Server Take Offline Database Treo

Xử lý lỗi SQL Server Take Offline Database Treo

Đôi khi có những trường hợp bạn cần Take Offline một SQL database nào đó để xử lý backup/restore hoặc bảo trì server. Mặc dù SQL Server Management Tool đã hỗ trợ sẵn tính năng để Take Offline Database

 • Nhưng khi thực hiện nó bạn sẽ thấy cửa sổ này chạy mãi không dừng, sau một hồi đợi lâu thì chỉ có cách cancel và thoát Management Studio.

Nguyên nhân của nó là do vẫn đang còn những kết nối truy cập đến database này nên SQL không take offline được nó ngay. Trong lúc cần kíp thì việc này đúng là không thể chấp nhận được, may thay chúng ta vẫn còn giải pháp khác

- Để kiểm tra các active connection chúng ta sử dụng dòng lệnh sau:

SELECT DB_NAME(dbid) AS DB ,
    COUNT(dbid) AS Connections ,
    loginame AS Login
FROM  sys.sysprocesses
WHERE  dbid > 0
GROUP BY dbid ,
    loginame
ORDER BY DB;

Bạn sẽ thấy số lượng Active Connection đến Database cũng như ai đang kết nối đến.

- Giải pháp take offline database rất đơn giản chỉ một câu lệnh sau:

ALTER DATABASE TMMoment SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

Câu lệnh này sẽ ngắt tất cả các connection, rollback transaction và take database offline

via tungnt

DCOneService là blog cá nhân cung cấp thông tin chia sẽ lập trình, cung cụ tools tự động, coupon giảm giá dành cho Tên miền, Hosting, VPS/Server.