Trang Chủ Blog
Kiểm tra file, thư mục trong C#, .Net
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

Kiểm tra file, thư mục trong C#, .Net

Kiểm tra file, thư mục trong C#, .Net

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
 
namespace FileDirectoryTutorial
{
  class DeleteFileDemo
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      //Đường dẫn file
      string filePath = "C:/test/test.txt";
 
      // Kiểm tra đường dẫn này có tồn tại hay không?
      if (File.Exists(filePath))
      {
        // Tạo thư mục.
        Directory.CreateDirectory(filePath);

        // Xóa file
        File.Delete(filePath);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("File không tồn tại!");
      }
 
      Console.ReadKey();
    }
  }
 
}

 

DCOneService là blog cá nhân cung cấp thông tin chia sẽ lập trình, cung cụ tools tự động, coupon giảm giá dành cho Tên miền, Hosting, VPS/Server.