Trang Chủ Blog
Tập hợp những câu lệnh GIT hữu dụng
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

Tập hợp những câu lệnh GIT hữu dụng

Tập hợp những câu lệnh GIT hữu dụng

Git config

git config --global user.name "John Doe"
git config --global user.email "[email protected]mple.com"

--global được sử dụng để áp dụng cho tất cả các projects. Nếu bạn ko sử dụng --global thì settings sẽ chỉ dùng cho riêng project đó.

Giúp Git bỏ qua file modes

cd project/
git config core.filemode false

Liệt kê những settings đang sử dụng

git config --list

Clone một remote repo

git clone https://github.com/user/repository.git

Xem thông tin trợ giúp cho một câu lệnh git

git help clone

Update và merge branch hiện tại với một remote repo

cd repo/
git pull origin master

Liệt kê các remote urls

git remote -v

Thay đổi origin url

git remote set-url origin https://github.com/repo.git

Thêm remote repo

git remote add remote-name https://github.com/user/repo.git

Xem thay đổi giữa local mà master

git diff

Xem thay đổi trước khi push

git diff --cached origin/master

Xem thông tin cụ thể của một commit

git show COMMIT_ID

Kiểm tra status của working tree

git status

Đổi message của commit cuối

git commit --amend -m "New commit mesage"

Revert một commit rồi push

git revert COMMIT_ID
git push origin master

Revert đến thời điểm trước một commit

git reset COMMIT_ID
git reset --soft [email protected]{1}
git commit -m "Revert to COMMIT_ID"
git reset --hard

Undo commit gần nhất, vẫn giữ thay đổi ở local

git reset --soft HEAD~1

 

DCOneService là blog cá nhân cung cấp thông tin chia sẽ lập trình, cung cụ tools tự động, coupon giảm giá dành cho Tên miền, Hosting, VPS/Server.