Trang Chủ Blog
Hướng dẫn tùy biến địa chỉ Gmail
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

Tổng hợp phím tắt của Visual Studio Code

Tổng hợp phím tắt của Visual Studio Code

Để xem bảng các phím tắt này chúng ta có thể bật Visual Studio Code lên và vào các mục File > Preferences > Keyboard Shortcuts.

Shortcuts - Basic Editing

Key Command Command id
Ctrl+Shift+K Delete Line editor.action.deleteLines
Ctrl+Enter Insert Line Below editor.action.insertLineAfter
Ctrl+Shift+Enter Insert Line Above editor.action.insertLineBefore
Ctrl+Down Move Line Down editor.action.moveLinesDownAction
Ctrl+Up Move Line Up editor.action.moveLinesUpAction
Ctrl+Shift+Alt+Down Copy Line Down editor.action.copyLinesDownAction
Ctrl+Shift+Alt+Up Copy Line Up editor.action.copyLinesUpAction
Ctrl+D Add Selection To Next Find Match editor.action.addSelectionToNextFindMatch
Ctrl+K Ctrl+D Move Last Selection To Next Find Match editor.action.moveSelectionToNextFindMatch
Ctrl+U Undo last cursor operation cursorUndo
Ctrl+Shift+L Select all occurrences of current selection editor.action.selectHighlights
Ctrl+F2 Select all occurrences of current word editor.action.changeAll
Ctrl+Meta+Down Insert Cursor Below editor.action.insertCursorBelow
Ctrl+Meta+Up Insert Cursor Above editor.action.insertCursorAbove
Ctrl+Shift+] Jump to matching bracket editor.action.jumpToBracket
Ctrl+] Indent Line editor.action.indentLines
Ctrl+[ Outdent Line editor.action.outdentLines
Home Go to Beginning of Line cursorHome
End Go to End of Line cursorEnd
Ctrl+End Go to End of File cursorBottom
Ctrl+Home Go to Beginning of File cursorTop
Ctrl+K Ctrl+C Add Line Comment editor.action.addCommentLine
Ctrl+K Ctrl+U Remove Line Comment editor.action.removeCommentLine
Ctrl+/ Toggle Line Comment editor.action.commentLine
Ctrl+Shift+A Toggle Block Comment editor.action.blockComment
Ctrl+F Find actions.find
Ctrl+H Replace editor.action.startFindReplaceAction
F3 Find Next editor.action.nextMatchFindAction
Shift+F3 Find Previous editor.action.previousMatchFindAction
Ctrl+M Toggle Use of Tab Key for Setting Focus editor.action.toggleTabFocusMode

Shortcuts - Rich Languages Editing

Key Command Command id
Ctrl+Space Trigger Suggest editor.action.triggerSuggest
Ctrl+Shift+I Format Code editor.action.format
F12 Go to Definition editor.action.goToDeclaration
Ctrl+Shift+F10 Peek Definition editor.action.previewDeclaration
Ctrl+. Quick Fix editor.action.quickFix
Shift+F12 Show References editor.action.referenceSearch.trigger
F2 Rename Symbol editor.action.rename
Ctrl+Shift+. Replace with Next Value editor.action.inPlaceReplace.down
Ctrl+Shift+, Replace with Previous Value editor.action.inPlaceReplace.up
Shift+Alt+Right Expand AST Select editor.action.smartSelect.grow
Shift+Alt+Left Shrink AST Select editor.action.smartSelect.shrink

Shortcuts - Navigation

Key Command Command id
Ctrl+T Show All Symbols workbench.action.showAllSymbols
Ctrl+G Go to Line… workbench.action.gotoLine
Ctrl+P Go to File… workbench.action.quickOpen
Ctrl+Shift+O Go to Symbol… workbench.action.gotoSymbol
Ctrl+Shift+M Show Errors and Warnings workbench.action.showErrorsWarnings
F8 Go to Next Error or Warning editor.action.marker.next
Shift+F8 Go to Previous Error or Warning editor.action.marker.prev
Ctrl+Shift+P Show All Commands workbench.action.showCommands
Ctrl+Tab Navigate History workbench.action.openPreviousEditor
Ctrl+Alt+- Go Back workbench.action.navigateBack
Ctrl+Shift+- Go Forward workbench.action.navigateForward

Shortcuts - Editor/Window Management

Key Command Command id
Ctrl+Shift+N New Window workbench.action.newWindow
Ctrl+Shift+W Close Window workbench.action.closeWindow
Ctrl+W Close Editor workbench.action.closeActiveEditor
Ctrl+` Cycle Between Opened Editors workbench.action.cycleEditor
Ctrl+</span> Split Editor workbench.action.splitEditor
Ctrl+1 Focus into Left Hand Editor workbench.action.focusFirstEditor
Ctrl+2 Focus into Side Editor workbench.action.focusSecondEditor
Ctrl+3 Focus into Right Hand Editor workbench.action.focusThirdEditor
Ctrl+Shift+Alt+Left Focus into Next Editor on the Left workbench.action.focusLeftEditor
Ctrl+Shift+Alt+Right Focus into Next Editor on the Right workbench.action.focusRightEditor

Shortcuts - File Management

Key Command Command id
Ctrl+N New File workbench.action.files.newUntitledFile
Ctrl+O Open File… workbench.action.files.openFile
Ctrl+S Save workbench.action.files.save
unassigned Save All workbench.action.files.saveAll
Ctrl+Shift+S Save As… workbench.action.files.saveAs

Shortcuts - Display

Key Command Command id
F11 Toggle Full Screen workbench.action.toggleFullScreen
Ctrl+= Zoom in workbench.action.zoomIn
Ctrl+- Zoom out workbench.action.zoomOut
Ctrl+B Toggle Sidebar Visibility workbench.action.toggleSidebarVisibility
Ctrl+Shift+D Show Debug workbench.view.debug
Ctrl+Shift+E Show Explorer workbench.view.explorer
Ctrl+Shift+F Show Search workbench.view.search
Ctrl+Shift+J Toggle Search Details workbench.action.search.toggleQueryDetails
Ctrl+Shift+C Open New Console workbench.action.terminal.openNativeConsole
Ctrl+Shift+U Show Output workbench.action.output.showOutput
Ctrl+L L Show OmniSharp Log omnisharp.show.generalLog
Ctrl+L Ctrl+L Show OmniSharp Log to the Side omnisharp.show.generalLogOnSide
Ctrl+Shift+V Toggle Markdown Preview workbench.action.markdown.togglePreview

Shortcuts - Debug

Key Command Command id
F9 Toggle Breakpoint editor.debug.action.toggleBreakpoint
F5 Continue workbench.action.debug.play
F5 Pause workbench.action.debug.start
F11 Step Into workbench.action.debug.stepInto
Shift+F11 Step Out workbench.action.debug.stepOut
F10 Step Over workbench.action.debug.stepOver
Shift+F5 Stop workbench.action.debug.stop

Shortcuts - Tasks

Key Command Command id
Ctrl+Shift+B Run Build Task workbench.action.tasks.build
Ctrl+Shift+T Run Test Task workbench.action.tasks.test

via Viblo

DCOneService là blog cá nhân cung cấp thông tin chia sẽ lập trình, cung cụ tools tự động, coupon giảm giá dành cho Tên miền, Hosting, VPS/Server.